Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Op deze pagina vind je documenten en verwijzingen die betrekking hebben op wet- en regelgeving die voor GZ-psychologen en klinisch (neuro)psychologen van belang zijn.

Wet BIG

BIG staat voor: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Het BIG-register is een onderdeel van de Wet BIG. Het BIG-register wordt beheerd door het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Iedereen kan het register raadplegen. Het CIBG verzorgt ook de erkenning van buitenlandse diploma’s.

BIG-register en organisatie
Herregistratie als gz-psycholoog
Wettekst Wet BIG
Vragen over herregistratie

Jeugdwet

In 2015 werd de nieuwe Jeugdwet van kracht. Onder die wet zijn gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van de jeugdhulp. De Jeugdwet is drie jaar na invoering geëvalueerd. De evaluatie laat zien dat met de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten per 1 januari 2015 nog veel verbetering mogelijk en nodig is. Medio 2018 is door VWS, de VNG, de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en de landelijke cliëntenorganisaties het actieprogramma ‘Zorg voor de jeugd’ gestart. Dit actieprogramma zal de komende jaren de jeugdhulp dienen te verbeteren.

Hieronder een beschrijving van de transitie van de jeugdzorg en een FAQ over het werken in de jeugdhulp.

Transitie Jeugdzorg
Vragen over het werken in de Jeugdhulp

Privacy

Als gz-psycholoog kom je regelmatig in aanraking met vraagstukken rond privacy en gegevensbescherming. Je vindt hier informatie over bijvoorbeeld ROM en AVG.

ROM
AVG

Documenten:

Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg

De Wkkgz reguleert de werkwijze rond kwaliteitszorg en klachtenbehandeling, ook voor psychologische zorg.

Wettekst Wkkgz, augustus 2016
Klachtenregeling/klachtenfunctionaris, NVGzP
Rolverdeling in ketenzorg

Zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen

Belangrijke stakeholders in de geestelijke gezondheidszorg hebben de afgelopen jaren gewerkt aan het realiseren van diverse kwaliteitsinstrumenten (zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen) om de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid te verbeteren. Sinds januari 2019 is het kwaliteitsinstituut Akwa GGZ (Alliantie kwaliteit in de GGZ) formeel gestart, die de implementatie van deze kwaliteitsinstrumenten coördineert. Deze kwaliteitsinstrumenten zullen de komende jaren geïmplementeerd worden en een belangrijke rol gaan spelen in het borgen van de kwaliteit van handelen.

Meer over zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen GGZ

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling is o.a. verplicht binnen de gezondheidszorg en de jeugdhulp. Werkgevers en vrijgevestigden moeten de meldcode vaststellen en implementeren. Voor het gebruik van de meldcode is een stappenplan ontwikkeld (afwegingskader). Met dit stappenplan kunnen professionals afwegen of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is.

Meer informatie over de Meldcode en de afwegingskaders, vind je hier.

Blog-serie VvAA

Een melding doen bij Veilig Thuis is één ding, maar dan…

Wet langdurige zorg

Verwijzingen, links en documenten met betrekking tot psychologische zorg binnen/naast langdurige zorg vind je hier.

Wettekst Wlz, januari 2018
P3NL input behandeling psychische stoornissen in langdurige zorg, januari 2018

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve ggz, die onder de zorgverzekeringswet vallen, verplicht hun kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Je hebt je hiervoor vanaf juli 2016 kunnen aanmelden via www.GGZKwaliteitsstatuut.nl.

Het model kwaliteitsstatuut vind je hier.

Klik hier voor de invulinstructie die de NVGzP voor je heeft opgesteld. Dit betreft een invulhulp; voor het invullen van het kwaliteitsstatuut, dien je het format op de site van www.GGZKwaliteitsstatuut.nl te downloaden.

Voor meer informatie over het kwaliteitsstatuut en de regiebehandelaar: klik hier.

Regiebehandelaar (NZa)

Op grond van de Wet Marktordening Zorg is de NZa bevoegd om regels vast te stellen voor de GGZ. Onderdeel daarvan is het regiebehandelaarschap. Klik hier voor onze informatie daarover.

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

De NZa houdt toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars in Nederland. De belangrijkste actuele documenten vind je hier: NZa-documenten.

Tuchtrecht

Via de Wet BIG vallen gz-psychologen en klinisch (neuro)psychologen onder het wettelijk tuchtrecht. Daarnaast vallen leden van de NVO, de NVP en het NIP ook onder het verenigingstuchtrecht. Algemene informatie over tuchtrecht en tuchtuitspraken vind je via de Rijksoverheid (klik hier).

Hieronder staan links naar enkele interessante tuchtzaken: