Toewijzen opleidingsplaatsen

Toewijzen opleidingsplaatsen

Het toewijzen van opleidingsplaatsen voor de opleidingen gz-psycholoog, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog word gedaan door de organisatie ‘TOP opleidingsplaatsen’. Op verzoek van het Ministerie van VWS stelt TOP Opleidingsplaatsen ieder jaar een toewijzingsvoorstel op voor de medische vervolgopleidingen  gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog  en voor de opleiding tot verpleegkundig specialist ggz.

De regels voor het proces zijn vastgelegd in een toewijzingsprotocol dat jaarlijks wordt vastgesteld in overleg met VWS en getoetst aan het door VWS opgestelde spelregeldocument.

De toewijzing van opleidingsplaatsen gebeurt in verschillende stappen:

 1. VWS stelt een spelregeldocument op. Dit is het uitgangspunt waarop de gehele toewijzing plaats vindt. Hierin staan spelregels en aandachtspunten in voor het toewijzen van de opleidingsplaatsen.
 2. TOP Opleidingsplaatsen  stelt op basis van het spelregeldocument een concept toewijzingsvoorstel op voor de verdeling van de opleidingsplaatsen over de praktijkinstellingen op basis van het Historische OpleidingsVolume (HOV). Het HOV wordt bepaald door het aantal opleidelingen van een praktijkopleidingsinstelling (POI) te vermenigvuldigen met het aantal kalenderdagen dat deze opleidelingen in opleiding waren gedurende de afgelopen drie kalenderjaren. Kort gezegd: praktijkopleidingsinstellingen die veel opleidelingen hebben opgeleid, hebben een hoog HOV en maken meer kans op het verkrijgen van gesubsidieerde opleidingsplaatsen. Vanaf 2020 zal dit HOV alleen berekend worden over het aantal beschikte opleidingsplaatsen, oftewel het aantal opleidingsplaatsen die een beschikbaarheidsbijdrage hebben ontvangen.
 3. Praktijkinstellingen zijn vervolgens in de gelegenheid hun zienswijze te geven op dit concept toewijzingsvoorstel.
 4. Het bestuur van  TOP Opleidingsplaatsen beoordeelt de zienswijzen en bekijkt of dit leidt tot aanpassing van het concept toewijzingsvoorstel
 5. Het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen stelt het definitief toewijzingsvoorstel op en stuurt deze naar het ministerie van VWS
 6. Het ministerie van VWS stelt op basis van het toewijzingsvoorstel het verdeelplan op.
 7. De praktijkopleidingsinstellingen  kunnen  vervolgens op basis van het verdeelplan  een beschikbaarheidsbijdrage aanvragen bij de NZa.

Meer informatie over het toewijzen van opleidingsplaatsen en bijbehorende regelgeving kun je vinden op de website van TOP opleidingsplaatsen.

Capaciteitsorgaan

Naast dat het ministerie van VWS het spelregeldocument opstelt, bepalen zij ook per jaar het aantal instroomplaatsen per opleiding. Dit doen ze op basis van het capaciteitsplan van het capaciteitsorgaan. Het capaciteitsorgaan stelt ramingen op met betrekking tot de toekomstige benodigde capaciteit aan professionals in de zorg. Op basis van deze ramingen stelt zij ook een advies op over het aantal instroomplaatsen voor de opleidingen, zoals die voor gz-psycholoog, klinische psychologie en klinische neuropsychologie.

Het huidige aantal instroomplaatsen is gebaseerd op het capaciteitsplan Beroepen GG 2020-2024, die hier is in te zien.

FGzPT

De Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPT) is het overkoepelend orgaan voor de beroepen gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog op het gebied van opleiding, erkenning, registratie en toezicht. De FGzPT heeft verschillende taken:

 • Het College Specialismen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut (CSGP) stelt regels voor de opleidingen, erkenningen voor (praktijk)opleidersinstellingen en opleiders. Daarnaast stelt dit college regels op voor klinisch (neuro)psychologen ten aanzien van (her)registratie en herintreding.
 • De Commissie Registratie en Toezicht (CRT) besluit over de inschrijving en herregistratie of doorhaling van klinisch (neuro)psychologen. Het CRT adviseert het ministerie van VWS over de erkenning van opleidingsinstellingen voor de opleiding gz-psycholoog en erkent zelf de opleidingsinstellingen voor de specialismen. Daarnaast besluit de CRT over de erkenning van hoofdopleiders en praktijkopleidersinstellingen. Daarnaast beheert het CRT het opleidingsregister.
 • De accreditatiecommissie accrediteert bij- en nascholing voor de herregistratie van specialisten.
 • De opleidingsraad stelt adviezen op op het gebied van opleidingsregelgeving, inhoudelijke vernieuwingen van opleidingen en andere vragen op het gebied van beroepen en opleidingen.

Willen praktijkopleidingsinstellingen in aanmerking komen voor gesubsidieerde opleidingsplaatsen van TOP opleidingen, dan dienen ze erkend te worden door de FGzPT.

De NVGzP zit in diverse gremia van de FGzPT en is zodoende betrokken bij de regelgeving rond de p-opleidingen.

Meer informatie over de FGzPT en haar activiteiten kun je op de website vinden.