Vraag en antwoord: wet- en regelgeving

Vraag: Moet ik van al mijn werkgevers uit de laatste vijf jaar bewijsstukken van werkervaring opvragen voor mijn herregistratie als gz-psycholoog? Ik kom met mijn huidige werkgever al ruim aan de eis van 3120 uur.

Antwoord: Hoewel je de uren misschien wel uit je meest recente baan kan aantonen, is het van belang om ook de eerder gewerkte uren door te geven. Daarmee voorkom je dat er een ‘gat’ in je werkervaring valt. Een onderbreking van relevante werkzaamheden mag niet meer dan twee jaar duren, volgens de regels voor herregistratie.

Je kunt je uren en de relevantie daarvan aantonen met een contract waarin je uren vermeld staan en een functiebeschrijving van de betreffende functie.

Vraag: Mag een werkgever eisen dat een klinisch psycholoog alle scholing in het kader van herregistratie in eigen tijd volgt en daar dus telkens vrije dagen voor opneemt? En bovendien dit (groten)deels zelf betaalt (er is ook geen persoonlijk scholingsbudget). Ik vind de CAO daar onduidelijk over.

Antwoord: Hoewel een CAO inderdaad nooit waterdicht is kun je op basis van de huidige CAO-GGZ wel meer van je werkgever verwachten, op z’n minst in termen van argumenten. Kijk in elk geval eens naar hoofdstuk 11, deel B, artikel 2.3 en 3.1. Op grond daarvan ligt een redelijke vergoeding van scholingskosten voor de hand, zij het eventueel buiten werktijd. Een afwijzing van je verzoek moet wel echt goed gemotiveerd worden. Is de afwijzing dat niet, of ben je het niet eens met de argumentatie en/of de afwijzing, dan kun je eventueel de stap naar de klachtencommissie nemen.
Als er geen persoonlijk plan ligt kun je er ook voor kiezen om meteen te verwijzen naar hoofdstuk 11, deel B, artikel 2.4. Dat geeft aan dat afwijzing niet plaats kan vinden indien er geen persoonlijk plan is, tenzij de kosten disproportioneel zijn.
In de nieuwe CAO VVT is geregeld dat alle kosten in het kader van herregistratie voor de Wet BIG vergoed worden. Wil je meedenken over de CAO-inzet in jouw sector, meld je dan aan voor de betreffende klankbordgroep van FBZ (klik hier).

Vraag: Welke testgegevens moet ik bewaren? Alles, alleen de testscores op de laatste bladzijden of alleen het testverslag?

Antwoord: De ruwe testgegevens zijn onderdeel van het dossier en moeten bewaard worden. Dat zijn dus de oorspronkelijke testscores, het scoreboekje.
Dat kun je terugvinden in de Wbp/AVG in combinatie met de WGBO. Wat wel bijzonder is aan deze dossier-documenten is dat er geen afschrift van mag worden afgegeven, om de validiteit en betrouwbaarheid en het auteursrecht te beschermen. De cliënt moet wel gewoon inzage krijgen wanneer hij daarom vraagt.

Vraag: Wat zijn de regels over de gz-psycholoog in de sector jeugd als hoofdbehandelaar, met vaktherapeuten als medebehandelaars?

Antwoord: Dat hangt af van de werkwijze van de gemeente. Vanaf 1/1/2018 moeten gemeenten in beginsel één van drie uitvoeringsvarianten kiezen in de Jeugdhulp. Daarin moet je een contract hebben ofwel direct met de inkoopregio ofwel met de zorgverlener die een direct contract heeft met de inkoopregio (aannemer/onderaannemer-constructies). In de contracten tussen hulpverlener en gemeente moet hierover iets opgenomen zijn. Kun je het daarin niet terugvinden, dan is het zaak om bij de betreffende gemeenten navraag te doen.

Vraag: Zijn er meer collega’s die te maken hebben met ontoereikende budgetten van zorgverzekeraars, met als gevolg de onmogelijke keuze tussen zeer lange wachtlijsten en een grote kans dat de vergoedingen bij ons teruggevorderd worden?

Antwoord: Dit is inderdaad een veelgehoorde klacht. Het enige dat wij als vereniging hiermee kunnen doen is de signalen oppakken en meenemen in ons overleg met zorgverzekeraars, Eldermans|Geerts (zorgmakelaar) en in de Agenda Gepast Gebruik, waar de wachtlijsten op het programma staan. Dat is een proces dat in het komende jaar vruchten zou moeten afwerpen. We raden je aan in gesprek te blijven met de zorgverzekeraar, niet zomaar over te gaan tot terug-/bijbetalen en eerst juridisch advies in te winnen Eldermans|Geerts of de VvAA. Dat heeft helaas geen onmiddellijk effect op de situatie, die inderdaad schrijnend is.

Vraag: Ik werk als zelfstandig gz-psycholoog, zowel voor verschillende opdrachtgevers als voor mijn eigen, nu nog kleine, praktijk. Wat moet ik naast een klachtenregeling allemaal geregeld hebben?

Antwoord: Voor een goed begin van het grip krijgen op de materie: https://nvgzp.oplevering4u.nl/praktische-ondersteuning-basis-ggz/. Ook ons werkboek voor starters kan je goed op weg helpen: klik hier. Heb je na het bekijken van de informatie meer specifieke vragen, dan helpen wij je graag verder. Overigens heeft de NZa ook een uitstekende informatieservice (088 770 8 770).

Vraag: Moet ik een Wkkgz-regeling treffen voor de opleideling die bij mijn praktijk in dienst is?

Antwoord: Als de opleideling slechts een geringe vergoeding krijgt voor de werkzaamheden (denk aan bijv. alleen reiskosten), dan is het maar zeer de vraag of hij/zij onder de Wkkgz valt. Is de opleideling echter in dienst bij de praktijk en krijgt hij/zij hier daadwerkelijk loon voor uitbetaald, dan moet je inderdaad als werkgever het een en ander regelen zodat hij/zij, en jouw praktijk als zorgaanbieder, aan de Wkkgz voldoet. Denk in elk geval aan het kwaliteitsstatuut, daarin komen de meeste noodzakelijke zaken aan de orde.

Vraag: Valt specialistische geestelijke gezondheidszorg in de sector Jeugd nu wel of niet onder de regelgeving conform commissie Meurs en kwaliteitsstatuut? Mijn werkgever geeft aan dat we nu weer de term hoofdbehandelaar dienen te gebruiken en ook de orthopedagoog en de psycholoog K&J NIP hoofdbehandelaar mogen zijn.

Antwoord: Inderdaad wordt in de jeugdhulp meestal gesproken van een hoofdbehandelaar. Regiebehandelaar is de term die in de volwassenen-GGZ gebruikt wordt, op basis van de invoering van het kwaliteitsstatuut (naar aanleiding van het advies van de Commissie Meurs). De jeugd-GGZ, basis en specialistisch, valt onder de Jeugdwet. Het kwaliteitsstatuut is daarbij niet verplicht en het gebruik van termen kan per inkoopregio verschillen.

Vraag: Is het nuttig of nodig dat we van onze maatschap een instelling maken? En aan welke voorwaarden moeten we dan voldoen?

Antwoord: De definities van ‘instelling’ zijn helaas niet helemaal eenduidig en verschillen per context. Zo hanteert het Kwaliteitsstatuut een andere definitie dan de Wet Toetreding Zorginstellingen (WTZi). De vraag is ook wat je ermee verwacht te bereiken. Deze overwegingen én de nodige informatie vind je binnenkort op onze website. Voorlopig verwijzen we naar de website van de WTZi als startpunt. Je kunt vervolgens het kwaliteitsstatuut invullen en indien nodig aanvullende maatregelen nemen. Eldermans|Geerts, zorgmakelaars, kunnen je ook van advies dienen.

Vraag: Is een gz-psycholoog gemachtigd een diagnose te stellen bij bijvoorbeeld een neurocognitieve stoornis? De Wet BIG heeft het over het verrichten van psychologisch onderzoek en het beoordelen van de resultaten daarvan. Betekent dat ook officieel een diagnose stellen of moet daar toch een arts bij betrokken worden?

Antwoord: Ja, psychodiagnostiek (=psychologisch onderzoek+beoordeling van de resultaten) is nadrukkelijk het terrein van de gz-psycholoog. Voor een neurocognitieve stoornis is het natuurlijk raadzaam een klinisch neuropsycholoog te raadplegen – en mogelijk een arts. Maar in elk geval een BIG-psycholoog.

Vraag:Wie gaat er over de herregistratie?

Antwoord: De herregistratie van gz-psychologen wordt geregeld door het CIBG. Het CIBG is een uitvoeringsorgaan van het Ministerie van VWS dat verschillende registers beheert. In het kader van de Wet BIG beheert het CIBG de registratie èn herregistratie van gz-psychologen. Elke gz-psycholoog moet zich elke vijf jaar laten herregistreren. De laatste grote ronde van herregistraties heeft per 1 januari 2017 plaats gevonden. Meer informatie over het CIBG vind je op de website: www.cibg.nl.
De registratie en herregistratie van klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen wordt uitgevoerd door de FGzPt. Meer informatie over de FGzPt vind je op de website: www.fgzpt.nl.
Algemene informatie over herregistratie kun je vinden op de website van het BIG-register: www.bigregister.nl/herregistratie. De voorwaarden voor gz-psychologen staan beschreven in een beoordelingskader dat je hier kunt downloaden: Beoordelingskader Gezondheidszorgpsychologen.
In 2018 kost een aanvraag voor herregistratie € 85,-.

Vraag: Welke uren tellen mee?

Antwoord: Om voor herregistratie in aanmerking te komen geldt de voorwaarde dat je minimaal 3120 uren in 5 jaar werk verricht hebt op het niveau en het deskundigheidsgebied van de gz-psycholoog Dat is gemiddeld 12 uur per week. In 2017 is een herziening van de Wet BIG in voorbereiding die kan leiden tot het bijstellen van de urennorm (naar 2080, gemiddeld 8 uur per week). Óf en wanneer deze herziening intreedt is nog niet duidelijk.
Tijdens de registratieperiode van vijf jaar mag je je werk maximaal twee aaneengesloten jaren onderbreken. Duurt de onderbreking langer dan twee jaar, dan tellen alleen de uren die je na de onderbreking gewerkt hebt mee voor de vaststelling van het totaal aantal gewerkte uren. Bij werkzaamheden buiten Nederland moet je kunnen aantonen dat deze voldeden aan de kwaliteitseisen van het land waar je werkte.
Bij al het bovenstaande geldt: ‘werk’ en ‘gewerkte uren’ betreffen hier de uren in het deskundigheidsgebied van de gz-psycholoog, op het daarvoor vereiste niveau, op het gebied van individuele gezondheidszorg – en ook nog uitgevoerd terwijl je als gz-psycholoog of vergelijkbaar geregistreerd stond in het land waar je het werk deed (zie ‘Welke behandelingen tellen mee?’).
Een uitgebreider beschrijving van de eisen vind je in het beoordelingskader.

Vraag: Hoe bereken je het aantal gewerkte uren?

Antwoord: Alles over de urenberekening vind je in hoofdstuk 4 van het beoordelingskader. Werk je in een dienstverband als gz-psycholoog, dan kun je je contracturen in die functie rekenen als gewerkte uren.
In het kort: de basis is het aantal (daadwerkelijk gemaakte) cliëntcontacturen. Naast het directe cliëntencontact tellen hierbij ook andere inhoudelijke cliëntgebonden werkzaamheden mee, zoals het stellen van een diagnose, de indicatiestelling, patiëntgebonden consultatie en overleg met andere hulpverleners, het opstellen van een behandelplan en het bijhouden van het dossier. Bij deze cliëntcontacturen mag je het volgende optellen:

 • uren voor bedrijfsvoering: administratieve afhandeling (agendabeheer, facturering);
 • waarnemingsdiensten;
 • vakantie/nationale feestdagen;
 • zwangerschapsverlof/bevallingsverlof, adoptieverlof, kortdurend zorgverlof en buitengewoon verlof dat gerelateerd is aan het beroep (bijvoorbeeld studieverlof);
 • ziekte;
 • deskundigheidsbevordering;
 • werkzaamheden die in een andere functie zijn uitgevoerd, maar wel binnen het deskundigheidsgebied van een gz-psycholoog vallen;
 • gelijkgestelde werkzaamheden als docent of promovendus.

In het beoordelingskader vind je de nadere definiëring en maximale percentages van deze uren. Kijk ook even naar het begrip ‘bedrijfsvoering’ zoals het BIG-register dat hanteert voor vrijgevestigde gz-psychologen (klik hier).
Het CIBG/BIG-register kan je verzoeken om bewijs te leveren ter onderbouwing van je aanvraag voor herregistratie. Criteria daarvoor zijn te vinden in de Toelichting herregistratie bewijsstukken werkervaring.

Vraag: Welke behandelingen tellen mee?

Antwoord: De regel is dat alle werkervaring meetelt die aan de volgende vier eisen voldoet:

1. Ligt binnen het deskundigheidsgebied van de GZ-psycholoog.
2. Heeft direct betrekking op de individuele gezondheidszorg in de zin van de wet BIG.
3. Wordt op het juiste niveau uitgevoerd (zie beoordelingskader).
4. Is opgedaan terwijl je in het land van uitvoering daarvoor geregistreerd was.

Het kan dus gaan om behandeling, maar ook om diagnostiek en (delen van) onderwijs, supervisie, onderzoek, management en beleid.
1. Het deskundigheidsgebied van de gz-psycholoog is vastgelegd in de Wet BIG en staat als volgt omschreven in het beoordelingskader: “Tot het gebied van deskundigheid van de gezondheidszorgpsycholoog wordt gerekend het verrichten van psychologisch onderzoek, het beoordelen van de resultaten daarvan alsmede het toepassen van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen psychologische behandelingsmethoden ten aanzien van een persoon met het oog op diens gezondheidstoestand.” De aangewezen behandelingsmethoden vind je in paragraaf 4 van de relevante AMvB: het Besluit gezondheidszorgpsycholoog. Over competenties en vaardigheden kun je meer terugvinden in de Regeling periodieke registratie Wet BIG.
2. Individuele gezondheidszorg in dit kader is elke handeling die direct betrekking heeft op een persoon en die bedoeld is om de gezondheid van die persoon te verbeteren of beschermen. Onderzoek van en advies aan de persoon vallen hier ook onder.
3. Met het juiste niveau wordt het niveau van de opleiding tot gz-psycholoog bedoeld. Met andere woorden, werk je in een ander beroep of andere functie dan moet dit minimaal op wo-niveau zijn.
4. Werk dat je deed voordat je geregistreerd was telt dus niet mee. Werkte je in het buitenland maar stond je daar niet geregistreerd? Ook dan kun je die uren niet meerekenen.

Let op: de vraag of een behandeling wel of niet vergoed wordt door verzekeraars is voor de herregistratie niet direct relevant. Het is wel belangrijk om aantoonbaar te maken dat je werkervaring voldoet aan bovenstaande eisen.
Op dit moment zijn er bij de herregistratie van gz-psychologen geen eisen voor bij- en nascholing (anders dan bij de herregistratie van psychologisch specialisten). Daar zal in de nabije toekomst verandering in komen met de herziening van de Wet BIG. De precieze eisen aan deskundigheidsbevordering voor gz-psychologen zullen in overleg met het veld (waaronder de NVGzP) worden opgesteld.
We streven ernaar de eisen in de wetsherziening te laten aansluiten op bestaande praktijk, actuele kennis van leren en de verantwoordelijkheid van de professional en zijn beroepsgroep.

Vraag: Wat als ik niet voldoende werkervaringsuren heb?

Antwoord: Als je niet voldoende uren relevante werkervaring hebt uit vijf jaar, dan kun je via scholing alsnog aan de eisen voor herregistratie voldoen. De scholing vervangt dan als het ware een deel van je werkervaring. Het is heel belangrijk dat je hier op tijd aandacht aan besteedt. Het CIBG stuurt je ongeveer een half jaar van tevoren bericht over je herregistratie. Dat is het moment om een schatting te maken van je uren. Kom je tekort, dan kun je via een opleidingsinstelling een Periodieke Herregistratie Certificaat behalen als je, met of zonder voorafgaande scholing, de nodige toetsen haalt. Meer informatie is te vinden bij de opleidingsinstituten (klik hier). Voor een studiehandleiding van het traject ‘toetsing en scholing herregistratie gz-psycholoog’, klik hier.

Vraag: Hoe kom ik aan een contract met de gemeente?

Antwoord: In maart 2016 hebben het NIP en de NVO een aantal veel gestelde vragen en antwoorden over inkoop jeugdzorg voor vrijgevestigden online geplaatst. De FAQ’s komen voort uit een webinar ‘inkoop jeugdhulp vrijgevestigden’. Naast het webinar en de FAQ’s is op de sites van NIP en NVO ook een Handreiking inkoop jeugd-ggz voor vrijgevestigden te vinden.
Klik hier voor de Handreiking.
Klik hier voor de veelgestelde vragen.
Declaratie: van dbc’s naar uitvoeringsvarianten
Bij het ingaan van de Jeugdwet in 2015 is afgesproken dat er per 1 januari 2018 geen diagnose-informatie meer op declaraties en facturen mag staan. De tot nu toe gebruikte dbc-systematiek mag dan dus niet meer worden gebruikt. In plaats daarvan komen drie uitvoeringsvarianten, waarvan de gemeenten/inkoopregio’s er één kiezen om in te voeren.
Hier vind je een checklist voor het beëindigen van de dbc’s.

Vraag: Welke uitvoeringsvarianten zijn er?
Bron: i-Sociaaldomein.
Er zijn drie uitvoeringsvarianten voor de administratieve afhandeling van toewijzing en facturatie in het sociaal domein. Deze uitvoeringsvarianten verbinden bekostiging, inrichting van de zorgadministratie en het veilig en efficiënt uitwisselen van gegevens met de berichtenstandaarden iWmo en iJw.
Inspanningsgerichte uitvoeringsvariant

Afspraak tussen gemeente en zorgaanbieder over de levering van een specifiek product of dienst in een afgesproken tijdseenheid tegen een bepaald tarief.

 • Ook wel: P(rice)*Q(uantity).
 • Voorbeeld: 2 uur begeleiding à € 30.

Outputgerichte uitvoeringsvariant

 • Afspraak tussen gemeente en zorgaanbieder over het leveren van een prestatie voor een vast bedrag. Hoe deze prestatie wordt behaald, wordt niet vastgelegd.
 • Ook wel: arrangementen of trajectfinanciering.
 • Voorbeeld: schoon huis.

Taakgerichte uitvoeringsvariant

 • Afspraak tussen gemeente en zorgaanbieder over een taak voor een (deel)populatie zonder verantwoording op individueel niveau. De aanbieder bepaalt zelf hoe de taak wordt ingevuld. Er bestaat geen directe relatie tussen het aantal cliënten en het budget.
 • Ook wel: lump sum, populatiebekostiging.
 • Voorbeelden: Taken van een wijkteam, beschikbaarheidsfunctie crisisopvang.

Documenten:

 • Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw (Zorginstituut Nederland, juli 2017) (pdf)
 • Standaardartikelen voor uitvoeringsvarianten

Vraag: Wat moet ik regelen voor klachten en geschillen?
Werk je alleen met cliënten jonger dan 18 jaar? Dan is de Wkkgz voor jou niet van toepassing en moet je volgens de Jeugdwet alleen toegang bieden tot een klachtencommissie. Werk je met zowel 18- als 18+? Dan moet je aan beide wetten voldoen (dus klachtencommissie èn klachtenregeling + klachtenfunctionaris).